piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Par pārtikas paku nodrošinājumu

Cien. vecāki!
Jelgavas novada Izglītības pārvalde ir saņēmusi patiesi negaidīti daudz iesniegumu pieteikumā uz pārtikas pakām. 
Vēloties atbalstīt ģimenes un novada izglītojamos, pašvaldība informē, ka tā nekavējoties ir uzsākusi darbu paku komplektēšanā un sagatavošanā.
 Pakas ģimenes varēs saņemt izglītības iestādē trešdien - 8. aprīlī. no plkst. 10:00 - 16:00. Attiecīgi arī nākamā pārtikas paku saņemšanas diena būs trešdiena - 15. aprīlis
Tālākā pārtikas paku nodrošinājuma periods ir atkarīgs no valdības pieņemtajiem lēmumiem par ārkārtas situācijas pagarinājumu vai citiem drošības ievērošanas nosacījumiem."

Ar cieņu
Daiga Podkalna, Līvbērzes pamatskolas direktore

Kārtība, kādā vecāki un citas personas ārkārtējās situācijas laikā apmeklē iestādi


APSTIPRINĀTS
ar Līvbērzes pamatskolas direktores
2020.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr. LLP/1-9/20/21

Kārtība, kādā vecāki un citas personas 
ārkārtējās situācijas laikā apmeklē iestādi


1.           Kārtība nosaka, kā  Līvbērzes pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde)  vecāki, aizbildņi un citas personas apmeklē izglītības iestādi (turpmāk – kārtība) ārkārtējās situācijas laikā.
2.           No 2020. gada 6. aprīļa izglītības iestādes apmeklētājiem ir jāievēro sekojoši ierobežojumi un nosacījumi:
2.1. iestādes durvis ir slēgtas;
2.2. apmeklējumu piesaka piespiežot zvana pogu;
2.3. apmeklējumu laiks mācību materiālu un pārtikas paku saņemšanai no plkst. 10:00- 16:00.
3.      Ierobežojumi vecākiem atvedot bērnu uz dežūrgrupu:
3.1. apmeklējumu piesaka piespiežot zvana pogu;
3.2. reizi nedēļā iesniedz iestādē rakstisku apliecinājumu ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
3.3. nododot bērnu no rīta pirmsskolas darbiniekam un vakarā izņemot no iestādes, ievērot un nepārkāpt norobežojošo līniju un ievērot divu metru distanci.

4.       Kārtība pēc nepieciešamības var tikt koriģēta.

Direktore                                                                                                Daiga Podkalna