pirmdiena, 2020. gada 11. maijs

Pateicība

Paldies 3. klases skolēniem Artūram Mačuļskim un Robertam Pitkēvičam par līdzjūtību un atbildīgu rīcību, pamanot nelaimē nokļuvušu pūces mazuli!
Paldies skolotājai Baibai Koklei par līdzdalību, meklējot situācijas risinājumus!
Paldies Artūra mammai Jeļenai Ķezberei par aktīvu iesaistīšanos putna glābšanā, nogādājot viņu biedrības ,,Drauga spārns" Tukuma novadā aprūpē!​

piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Par pārtikas paku nodrošinājumu

Cien. vecāki!
Jelgavas novada Izglītības pārvalde ir saņēmusi patiesi negaidīti daudz iesniegumu pieteikumā uz pārtikas pakām. 
Vēloties atbalstīt ģimenes un novada izglītojamos, pašvaldība informē, ka tā nekavējoties ir uzsākusi darbu paku komplektēšanā un sagatavošanā.
 Pakas ģimenes varēs saņemt izglītības iestādē trešdien - 8. aprīlī. no plkst. 10:00 - 16:00. Attiecīgi arī nākamā pārtikas paku saņemšanas diena būs trešdiena - 15. aprīlis
Tālākā pārtikas paku nodrošinājuma periods ir atkarīgs no valdības pieņemtajiem lēmumiem par ārkārtas situācijas pagarinājumu vai citiem drošības ievērošanas nosacījumiem."

Ar cieņu
Daiga Podkalna, Līvbērzes pamatskolas direktore

Kārtība, kādā vecāki un citas personas ārkārtējās situācijas laikā apmeklē iestādi


APSTIPRINĀTS
ar Līvbērzes pamatskolas direktores
2020.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr. LLP/1-9/20/21

Kārtība, kādā vecāki un citas personas 
ārkārtējās situācijas laikā apmeklē iestādi


1.           Kārtība nosaka, kā  Līvbērzes pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde)  vecāki, aizbildņi un citas personas apmeklē izglītības iestādi (turpmāk – kārtība) ārkārtējās situācijas laikā.
2.           No 2020. gada 6. aprīļa izglītības iestādes apmeklētājiem ir jāievēro sekojoši ierobežojumi un nosacījumi:
2.1. iestādes durvis ir slēgtas;
2.2. apmeklējumu piesaka piespiežot zvana pogu;
2.3. apmeklējumu laiks mācību materiālu un pārtikas paku saņemšanai no plkst. 10:00- 16:00.
3.      Ierobežojumi vecākiem atvedot bērnu uz dežūrgrupu:
3.1. apmeklējumu piesaka piespiežot zvana pogu;
3.2. reizi nedēļā iesniedz iestādē rakstisku apliecinājumu ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
3.3. nododot bērnu no rīta pirmsskolas darbiniekam un vakarā izņemot no iestādes, ievērot un nepārkāpt norobežojošo līniju un ievērot divu metru distanci.

4.       Kārtība pēc nepieciešamības var tikt koriģēta.

Direktore                                                                                                Daiga Podkalna

piektdiena, 2020. gada 27. marts


Attālinātā mācību procesa organizēšana Līvbērzes pamatskolā
no 23.03.2020.

I  Mācību pieeja
Skola īsteno pašvadītu mācību procesu ar skolēnu savstarpējās mācīšanās elementiem.

II Darba organizācija
2.1.  Mācību process tiek organizēts pēc līdzšinējā stundu saraksta.
2.2. Direktora vietniece izglītības jomā katru piektdienu līdz plkst. 14.00 nosūta vecākiem e-klasē klases nākošās nedēļas mācību plānu.

2.3.  Pedagogu darbība:
2.3.1. līdz katras piektdienas plkst. 12.00 skolotāji aizpilda kopīgoto klases nedēļas mācību plānu Google doc.;
2.3.2. katru dienu no  plkst. 9:00 līdz plkst. 11:00  iesūta stundu sarakstā paredzēto mācību priekšmetu dienas darbus, izmantojot e-klasi;
2.3.3. nodrošina  konsultācijas stundu sarakstā paredzētajos mācību priekšmetos par veicamo darbu no plkst. 11:00 līdz 12:00 un  no 14:00 līdz 15:00;
2.3.4. sniedz skolēniem atgriezenisko saiti par veiktajiem uzdevumiem;
2.3.4.1. izmanto formatīvās un summatīvās vērtēšanas formas;
2.3.4.2. lieto vērtējumu “nv”, ja skolēns neiesūta darbu norādītajā laikā;
2.3.5. reģistrē skolēna dalību mācību procesā e-žurnālā;
2.3.6. regulāri veic ikdienas ierakstus e-klasē par mācību saturu.
2.4. Klašu audzinātāju pienākumi:
2.4.1. katru dienu sazinās ar skolēniem e-klasē vai telefoniski;
2.4.2. nodrošina saziņu ar skolēnu vecākiem, 1.-4.klašu audzinātāji vienojas ar skolēnu vecākiem par optimālo darbu izpildes laiku, respektējot viņu iespējas palīdzēt savam bērnam; (papildināts ar 25.03.2020. rīkojumu Nr. LLP/1-9/20/19)
2.4.3. apzina katra skolēna līdzdalību mācību procesā, psiholoģisko labklājību un tehnisko nodrošinājumu;
2.4.4. problēmu risinājumos iesaista atbalsta personālu.

2.5. Skolēna mācīšanās soļi:
2.5.1. saņem mācību uzdevumus e-klasē no plkst. 9:00;
2.5.2. patstāvīgi (1.-4.klašu skolēni pēc nepieciešamības kopā ar vecākiem) iepazīstas ar skolotāja sagatavoto mācību saturu; (papildināts ar 25.03.2020. rīkojumu Nr. LLP/1-9/20/19)
2.5.3. pilda uzdotos uzdevumus, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar pedagogu norādītajā laikā;
2.5.4. iesniedz izpildītos darbus atbilstoši pedagoga norādījumiem.  
2.6. Ieteikumi skolēniem
2.6.1. Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
2.6.2. Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!
2.6.3. Atceries, ka tiek vērtēts tavs individuālais mācību darbs!

III Rīki un resursi mācību procesa nodrošināšanai
3.1. Operatīvai saziņai un uzdevumu izplatīšanai – e-klase, Google doc; e-pasts;
3.2. Mācību saturam – soma.lv, uzdevumi.lv ; mācību grāmatas un darba burtnīcas

IV Vecāku līdzdalība
4.1. Nodrošina līdzdalību un seko līdzi sava bērna attālinātajām mācībām, ierakstiem e-žurnālā.
4.2. Skolēna slimības gadījumā, iesniedz attaisnojošu zīmi e-klasē.
4.3. Ja nepieciešama skolas psihologa vai sociālā pedagoga konsultācija, sazinās telefoniski vai e-klasē;
4.4. Neskaidrus attālinātā mācību procesa jautājumus uzdod, rakstot e-klasē vai sazinoties ar klases audzinātāju.

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta!


Direktore                                                                                                Daiga Podkalna