pirmdiena, 2020. gada 14. decembris

Mācību procesa organizēšana

 

APSTIPRINĀTS

ar Līvbērzes pamatskolas direktores

2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr. LLP/1-9/20/51

 

Mācību procesa organizēšana Līvbērzes pamatskolā no 07.12.2020.

Mācību procesa organizēšana

1.        Mācību process  no 7. decembra notiek:

2.        1. - 4. klasēm klātienē;

3.        5. - 9. klasēm attālināti.

4.        No 2020. gada 7. decembra interešu izglītības programmas apguvi īsteno iespēju robežās 1. – 4. klašu skolēniem klātienē individuāli vai attālināti, 5. – 9. klašu skolēniem attālināti.

Attālinātais mācību process

5.        Pedagogi līdz iepriekšējās nedēļas piektdienas plkst. 16:00 e –klases dienasgrāmatā publicē veicamos darbus nākošajai nedēļai, norādot, kura stunda būs tiešsaistē.

6.        Ierakstā norāda, kas skolēnam ir jādara, vai būs vērtējums, kā un cik ilgā laikā skolēns saņems atgriezenisko saiti.

7.        Organizējot tiešsaistes stundas, pedagogi izmanto tiešsaistes platformas  Google Classroom, Google Meet vai Zoom.

8.        Plānojot veicamos uzdevumus un dalību tiešsaistes stundās, jāņem vērā:

8.1. kopējais skolēna patērētais laiks mācībām nedrīkst būt ilgāks par stundu skaitu nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā (piemēram, ja paredzētas divas mācību stundas, tad var organizēt vienu tiešsaistes stundu 40 min. garumā un uzdot patstāvīgi veicamus uzdevumus 40.min apjomā).

Mācību priekšmeta stundu skaits nedēļā

Stundu skaits tiešsaistes platformā

1 - 3

1

4 - 6

2

8.2. samazināt apgūstamās vielas apjomu apmēram par 10%.

8.3. uzdotajiem tiešsaistes darbiem (Uzdevumi.lv) norāda noteiktu izpildes laika periodu (darbs ir aktīvs), kas nav mazāks par 4 astronomiskajām stundām.

9. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Līvbērzes pamatskolas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

10. Pedagogs saziņai tiešsaistē ir pieejams stundas laikā pēc spēkā esošā stundu saraksta, kā arī konsultāciju laikā pēc spēkā esošā konsultāciju grafika.

11. Skolēnu apmeklējums stundās, kuras ir plānotas un notiek tiešsaistē, ir obligāts. Pedagogs e-klasē atzīmē kavējumus.

12.    Saziņai ar skolēniem un vecākiem izmanto e-klasi un WhatsApp.

13.    Ja tehnisku iemeslu dēļ e-klase nav pieejama, vecāks vai skolēns informē par to klases audzinātāju, kurš vienojas ar mācību priekšmetu pedagogiem par uzdoto darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Iespējama mācību līdzekļu kopēšana skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

 

Direktores p.i.                                                                                                Vita Kursīte