pirmdiena, 2021. gada 25. janvāris

Mācību procesa organizēšana Līvbērzes pamatskolā no 25.01.2021.

 APSTIPRINĀTS

ar Līvbērzes pamatskolas direktores

2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr. LLP/1-9/21/6

 

Mācību procesa organizēšana Līvbērzes pamatskolā no 25.01.2021.

Attālinātā mācību procesa organizēšana

1.        Mācību process 1.- 9.klasēm  no 25.janvāra notiek attālināti.

2.        Mācību process tiek organizēts pēc spēkā esošā mācību priekšmetu stundu saraksta.

3.        Pedagogi uzdod stundu sarakstā paredzēto mācību priekšmetu dienas darbus, izmantojot e-klases dienasgrāmatu. Ierakstā norāda, kas skolēnam ir jādara, vai būs vērtējums.

4.        1. 4. klašu audzinātāji vienojas ar skolēnu vecākiem par optimālo darbu izpildes laiku, respektējot viņu iespējas palīdzēt savam bērnam.

5.        5. – 9.klašu skolēni iesniedz izpildītos darbus atbilstoši pedagoga norādījumiem.   

6.        Uzdotajiem darbiem portālā Uzdevumi.lv norāda noteiktu izpildes laika periodu (darbs ir aktīvs), kas nav mazāks par 4 astronomiskajām stundām.

7.        Pedagogs saziņai ir pieejams mācību stundas laikā pēc spēkā esošā stundu saraksta, kā arī konsultāciju laikā pēc spēkā esošā konsultāciju grafika.

8.        Ieteicams samazināt apgūstamās vielas apjomu apmēram par 10%.

9.        Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Līvbērzes pamatskolas Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

10.    Pedagogi saziņai ar skolēniem un vecākiem izmanto e-klasi un Whats App.

11.    Ja tehnisku iemeslu dēļ e-klase nav pieejama, vecāks vai skolēns informē par to klases audzinātāju, kurš vienojas ar mācību priekšmetu pedagogiem par uzdoto darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Iespējama mācību līdzekļu kopēšana skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

Tiešsaistes mācību stundu organizācija

12.    Pedagogi līdz iepriekšējās nedēļas piektdienas plkst. 16:00 e –klases dienasgrāmatā norāda, kuras mācību stundas nākošajā nedēļā notiks tiešsaistē.

13.    Organizējot tiešsaistes stundas, pedagogi izmanto tiešsaistes platformas  Google Meet, e-klases video saziņu vai Zoom.

14.    Plānojot veicamos uzdevumus un dalību tiešsaistes stundās jāņem vērā, ka kopējais skolēna patērētais laiks mācībām nedrīkst būt ilgāks par stundu skaitu nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā:

14.1. 1. – 4. klasēm pedagogi organizē vienu tiešsaistes stundu dienā;

14.2.  5. - 9. klasēm -  ja paredzētas divas mācību stundas, tad organizē vienu tiešsaistes stundu 40 min. garumā un uzdod patstāvīgi veicamus uzdevumus 40.min apjomā).

Mācību priekšmeta stundu skaits nedēļā

Stundu skaits tiešsaistes platformā

1 - 3

1

4 - 6

2

12.      Skolēnu apmeklējums stundās, kuras ir plānotas un notiek tiešsaistē, ir obligāts. Pedagogs e-klasē atzīmē kavējumus.

 

Direktores p.i.                                                                                                Vita Kursīt

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru