pirmdiena, 2021. gada 22. februāris

Kārtībā, kādā īstenojamas klātienes konsultācijas

 

APSTIPRINĀTS

ar Līvbērzes pamatskolas direktores

2021.gada 17.februāra rīkojumu Nr. LLP/1-9/21/8

 

Kārtībā, kādā īstenojamas klātienes konsultācijas

 Līvbērzes pamatskolā no 17.02.2021.

 

 1. Klātienes konsultācijas nodrošina skolēniem, kuriem:

1.1.  attālināto mācību laiks pastiprina mācību pārtraukšanas, sociāla rakstura un nevienlīdzības riskus;

1.2.  ir ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm;

1.3.  ir nopietnas mācību grūtības un nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.

 1. Klātienes konsultāciju nepieciešamību izvērtē pedagogs.
 2. Klātienes konsultāciju grafiku  sastāda un koordinē direktora vietnieks izglītības jomā.
 3. ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros konsultācijas sniedz atbilstoši ar direktora rīkojumu apstiprinātam grafikam tikai tiem skolēniem, kuriem ir sagatavots individuālais atbalsta plāns.
 4. Viena konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm.
 5. Mācību priekšmetu skolotāji var nodrošināt līdz 10 klātienes konsultācijām nedēļā.
 6. Atbalsta personāls klātienes konsultācijas sniedz pēc vajadzības.
 7. Konsultāciju sniedzējs par notikušo darbu veic ierakstu e-klases individuālā darba žurnālā, norādot:
  8.1. skolēna vārdu, uzvārdu, klasi;
  8.2. konsultācijas nepieciešamības pamatojumu.

9.     Konsultāciju norises laikā jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības:

9.1.      konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai skolēns un pedagogs;
9.2.      skolēns un pedagogs konsultācijas laikā (arī pirms un pēc konsultācijas, kamēr atrodas iekštelpās) valkā mutes un deguna aizsegu;
9.3.konsultāciju telpā ievēro 2 m distanci;
9.4.telpu vēdina pēc katras konsultācijas.


Direktore                                                                                                Daiga Podkalna

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru